English | Site Haritası

Atıksu Önlem Tesisleri

Kentsel kanalizasyon sitemlerinin mevcut olduğu yerlerde, endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan atıksuların, Çevre Kanunu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde Tablo 25 ile belirlenmiş olan atıksu altyapı tesislerine deşarjında öngörülen atıksu standartlarını sağlayacak şekilde bir ön arıtma işleminden geçirildiği tesislerdir. Tesislerimizde, atıksu karakterizasyonunun standart değerlerin altına indirileceği, firmamızın garantisi altındadır.

ÇEVRE KANUNU SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ TABLO 25: Atıksuların atıksu altyapı tesislerine deşarjında öngörülen atıksu standartları

Parametre
Birim
Kanalizasyon sistemleri
tam arıtma ile sonuçlanan
atıksu altyapı tesislerinde
Kanalizasyon sistemleri
derin deniz deşarjı ile
sonuçlanan atıksu
altyapı tesislerinde
Sıcaklık
pH
Askıda Katı Madde
Yağ ve Gres
Katran ve Petrol Kökenli Yağlar
Kimyasal Oksijen İhtiyacı
Sülfat (SO4)
Toplam Sülfür (S)
Fenol
Serbest Klor
Toplam Azot (N)
Toplam Fosfor (P)
Arsenik (As)
Toplam Siyanür (CN)
Toplam Kurşun (Pb)
Toplam Kadmiyum (Cd)
Toplam Krom (Cr)
Toplam Civa (Hg)
Toplam Bakır (Cu)
Toplam Nikel (Ni)
Toplam Çinko (Zn)
Toplam Kalay (Sn)
Toplam Gümüş (Ag)
Klorür (Cl-)
(oC)
-
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
40
6.5 – 10.0
500
250
50
4000
1000
2
20
5
-
-
3
10
3
2
5
0.2
2
5
10
5
5
10000
40
6.0 – 10.0
350
50
10
600
1000
2
10
5
40
10
10
10
3
2
5
0.2
2
5
10
5
5
-
Yüzey Aktif Maddeler
 

Biyolojik olarak parçalanması Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun olmayan maddelerin boşaltımı prensip olarak yasaktır.