English | Site Haritası

Yasal Yaptırımlar

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU’NU İHLAL EDEN GERÇEK KİŞİ, KURULUŞ VE İŞLETMELERE UYGULANAN CEZALARIN TESPİTİNE İLİŞKİN GENELGE
1999/18

765 sayılı Türk Ceza Kanunu’na 3506 sayılı Kanun ile eklenen Ek 1 ve Ek 2 nci maddeleri ile (3) katına çıkarılarak Bütçe Kanunu’nda geçerli olan Devlet Memurları maaş katsayısına bağlanan ve daha sonra 98/11415 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (5) katına çıkarılan 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda idari para cezaları ; 4393 sayılı 1999 Mali Yılı Bütçe Kanunu’nun 45. Maddesi ile memur maaş katsayısının (9975) olarak belirlenmesi sebebiyle , aşağıdaki şekilde hesaplanarak uygulanacaktır.

Katsayı=(9975-84):75=131.88 ( Ondalık sayılar dikkate alınmayacaktır)

Uygulanacak Para Cezası = ( Çevre Kanunu’ndaki Para Cezası)x (3)x(5)x(131)

Buna göre , 30 Haziran 1999 tarihinden itibaren uygulanacak idari para cezası miktarlarını gösterir cetvel ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ekte gönderilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

ÇEVRE BAKANI
Fevzi AYTEKİN
 
 

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNA GÖRE 01 AĞUSTOS 1998 TARİHİNDEN İTİBAREN TATBİKİ GEREKEN İDARİ PARA CEZASI MİKTARLARINI GÖSTERİR CETVEL

 

Hakkında Para Cezası Tatbik Edilecek Suçların Çevre Kanunundaki Tarifi ve Failleri

İhlal Edilen Kanun Maddesi
Tatbik Edilen Ceza Maddesi
Para Cezası Miktarı (TL)
1-a)8 inci maddenin birinci fıkrasındaki yasağa uymayanlara; (Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır)
 • Gerçek kişiler için :
 • Kuruluş ve İşletmeler için :
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 182 nci maddesi gereğince bilanço esasına göre defter tutması gereken kuruluş ve işletmeler için :
 • 8 nci maddenin ikinci fıkrasındaki yükümlülüğü, yetkili mercilere usulüne göre yapılan bildirime rağmen yerine getirmeyenlere; (Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer kirlenmeyi önlemekle; kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirleten kirlenmeyi durdurmak ,kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.)
 • Gerçek Kişiler için :
 • Kuruluş ve İşletmeler için :
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 182 nci maddesi gereğince bilanço esasına göre defter tutması gereken kuruluş ve işletmeler için :
 1. Yönetmelikte gösterilen koruma ve kullanım esaslarına aykırı davranmak suretiyle 9 uncu maddenin ikinci fıkrasındaki yasaklara uymayanlara : (Kırsal ve Kentsel alanda arazi kullanım kararına uygun olarak tespit edilen koruma alanları ve kullanım esaslarını belirleyen yönetmeliklere aykırı olarak aşırı ve yanlış kullanım , her türlü çöp ve atıkların yurt dışından getirilmesi nedeniyle ülkenin temel ekolojik sistemlerinin dengesinin bozulması , hayvan ve bitki türlerinin nesillerinin tehlikeye düşürülmesi ,doğal zenginliklerin bütünlüklerinin tahribi yasaktır)
 • Gerçek kişiler için :
 • Kuruluş ve işletmeler için :
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 182 nci maddesi gereğince bilanço esasına göre defter tutması gereken kuruluş ve işletmeler için :
 1. Yönetmelikle belirlenen sınırlamalara uymamak suretiyle 13 üncü madde aykırı davranışta bulunanlara; (Havada , suda veya toprakta kalıcı özellik gösteren ve ekolojik dengeyi bozan kimyasal maddelerin üretim,ithal,taşıma,depolama ve kullanımında çevre korunması esasları dikkate alınır. Bu türlü maddelerin üretim,ithal taşıma ,depolama ve kullanımına ilişkin sınırlamalar yönetmelikle belirlenir. )
 • Gerçek kişiler için :
 • Kuruluş ve İşletmeler için :
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 182 nci maddesi gereğince bilanço esasına göre defter tutması gereken kuruluş ve işletmeler için :
 • 14 üncü maddeye aykırı davranışta bulunan ve önlemleri almayanlara (Kişilerin huzur ve sükununu , beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde yönetmelikle belirlenen standartlar üzerinde gürültü çıkarılması yasaktır. Fabrika ,atölye,işyeri,eğlence yeri , hizmet binaları, konutlar ve ulaşım araçlarında gürültünün asgariye indirilmesi için gerekli önlemler alınır)
 • Gerçek Kişiler için :
 • Kuruluş ve İşletmeler için :
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 182 nci maddesi gereğince bilanço esasına göre defter tutması gereken kuruluş ve işletmeler için :

5-a) 11 inci maddenin birinci fıkrasındaki yükümlülüğü yerine getirmeyenlere; (Gerçekleştirilmesi planlanan kurum, kuruluş ve işletmeler mevzuatta öngörülen arıtma tesis veya sistemlerini müstakil veya ortak kırmakla yükümlüdürler . Arıtma tesis veya sitemleri kurulup işletmeye hazır hali getirilmedikçe , kurum,kuruluş ve işletmelere işletme ve kullanım izni verilmez.)

 • Kuruluş ve İşletmeler için :
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 182 nci maddesi gereğince bilanço esasına göre defter tutması gereken kuruluş ve işletmeler için :
 • 11 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki önlemleri almayanlara ; (Her türlü atık ve artıkların arttırılması , uzaklaştırılması veya zararsız hale getirilmesi ile yükümlü kuruluşlar da bu işlemlerin yerine getirilmesinde çevreye zarar vermeyecek önlemleri alırlar.)
 • Kuruluş ve İşletmeler için :
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 182 nci maddesi gereğince bilanço esasına göre defter tutması gereken kuruluş ve işletmeler için :
 1. 11 inci maddenin ikinci fıkrasındaki belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyenlere ; (İşletme izni alarak faaliyete geçen herhangi bir kurum , kuruluş ve işletme , faaliyetlerinde değişiklikler yapmayı ve tesisini büyütmeyi planladığında girişimlerini önceden mahallin en büyük mülki amirine haber vermekle yükümlüdür)
 • Kuruluş ve İşletmeler için :
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 182 nci maddesi gereğince bilanço esasına göre defter tutması gereken kuruluş ve işletmeler için :

7-12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere uymayanlara ; ( Kuruluş ve işletmeler faaliyetlerinin denetlenmesi için kullandıkları yakıtın ve çıkardıkları atık ve artıkların özellik ve miktarlarına ilişkin bilgileri sürekli ve düzenli olarak belirlemek , bu hususu belgelemekle ve bunları Çevre Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler)

 • Kuruluş ve İşletmeler için :
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 182 nci maddesi gereğince bilanço esasına göre defter tutması gereken kuruluş ve işletmeler için :
 1. Bütün sahillerimizde , karasularımız ve iç sularımız olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında , liman ve körfezlerimiz , tabii ve suni göllerimiz ile akarsularımızda 8 nci maddenin birinci fıkrasındaki kirletme yasağına uymayanlara:

A)a – Balast tahliyesi yapan tankerlerden 1000 ( dahil) gros tona kadar olanlara :

b- 1000 ila 5000 ( dahil) gros ton arasındakilere :

c- 5000 gros tondan fazla olanlara :

B)Tankerlerden dahil diğer gemilerden , her türlü atık ve artık döken ,sintine tahliyesi yapanlara:

 1. 18 ( dahil) ila 1000 (dahil) gros ton arasındakilere :
 2. 1000 gros tondan fazla olanlara :

C) 18 (hariç) gros tona kadar olan gemilere ve gemi tarifine uymayan denizi kirleten veya sintine basan (iki zamanlı kıçtan takmalı ve benzine yağ karıştırarak çalışan motorlu teknelerin ekzos kirletmeleri hariç) deniz vasıtalarına :

 
 
 
 
 
 
 
8/1
8/1
 
 
 
8/1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8/2
8/2
 
 
8/2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9/2
9/2
 
 
9/2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
13
 
 
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
14
 
 
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11/1
 
 
11/1
 
 
 
 
 
 
11/3
 
 
11/3
 
 
 
 
 
 
 
 
11/2
 
 
11/2
 
 
 
 
 
 
 
 
12/2
 
 
12/2
 
 
 
 
 
 
 
22/a
22/a
22/a
 
 
 
 
22/b
22/b
 
 
 
 
 
22/c
 
 
 
 
 
 
 
20/a
20/a-20/son
 
 
 
20/a-20/son
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20/a
20/a-20/son
 
 
20/a-20/son
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20/b
20/b-20/son
 
 
20/b-20/son
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20/c
20/c-20/son
 
 
20/c-20/son
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20/d
20/d-20/son
 
 
20/d-20/son
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21/a
 
 
21/a-21/son
 
 
 
 
 
 
21/a
 
 
21/a-21/son
 
 
 
 
 
 
 
 
21/b
 
 
21/b-21/son
 
 
 
 
 
 
 
 
21/c
 
 
21/c-21/son
 
 
 
 
 
 
 
22/a
22/a
22/a
 
 
 
 
22/b
22/b
 
 
 
 
 
22/c
 
 
 
 
 
 
 
298.870.000
896.620.000
 
 
 
1.494.380.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.494.380.000
4.483.140.000
 
 
7.471.910.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
298.870.000
896.620.000
 
 
1.494.380.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.988.760.000
8.966.290.000
 
 
14.943.820.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
149.430.000
448.310.000
 
 
747.190.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.988.760.000
 
 
8.966.290.000
 
 
 
 
 
 
1.494.380.000
 
 
4.483.140.000
 
 
 
 
 
 
 
 
896.620.000
 
 
2.689.880.000
 
 
 
 
 
 
 
 
1.494.380.000
 
 
4.483.140.000
 
 
 
 
 
 
 
14.943.820.000
29.887.650.000
149.438.250.000
 
 
 
 
14.943.820.000
29.887.650.000
 
 
 
 
 
896.620.000
 

9-Çevre Kanunun 23 maddesine göre ; anılan Kanunun 20, 21 ve 22 nci maddelerinde belirtilen fiillerin tekrarı halinde para cezaları “ bir “ katı arttırılarak uygulanır.

10-Çevre Kanununun 24 üncü maddesine göre : “Cezalar doğrudan doğruya mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilir. Bu cezalar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mal memurluğunca tahsil edilir."

Ancak 22 nci madde uyarınca :
 1. Büyükşehir belediye hudutları içinde kalan sahillerimiz boğazlarımız ile liman ve körfezlerimizde : göl ve akarsularımız cezalar büyükşehir belediye başkanlıkları tarafından verilir. Cezayı derhal ve defaten ödemeyen ve bu hususta teminat ve kefalet göstermeyen gemiler diğer deniz vasıtaları seyrüsefer ve faaliyetten men olunur.

Cezalar ödenmediği taktirde bu ceza 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince tahsil edilir.

Büyükşehir belediyeleri tarafından verilen para cezaları makbuz karşılığında tahsil edilerek mahallin en büyük mal memurluğuna yatırılır. Mal memurluğuna yatırılan cezanın %20’si büyükşehir belediyesine , %80’i Çevre Kirliliğini Önleme Fonuna aktarılır. Çevre Kirliliğini Önleme Fonu’na aktarılan müktarın %50’sine kadar olan kısmı Sağlık Bakanlığının önerisi ile çevre sağlığını ıslah işlerinde kullanılır.

 1. Büyükşehir belediyelerinin hudutları dışında kalan denizlerimizde cezalar doğrudan doğruya sahil Güvenlik Bot Komutanlıklarınca verilir. Cezayı derhal ve defaten ödemeyen gemiler ve götürebilen diğer deniz vasıtaları en yakın uygun limana götürülerek savcılığa teslim edilir ve bu gemiler hakkında (a) fıkrasında belirtilen hususlar uygulanır.

Kendi makinaları ile tahrik edilemeyen deniz vasıtaları hakkında gerekli zabıt tutularak , durum en yakın sahil il veya ilçe merkezindeki savcılığa intikal ettirilir.

 1. Büyükşehir belediye hudutları dışında kalan yerlerde yapılan kirletmeler ile deniz liman bütün göl ve akarsulara yapılan kirletmeler için mülki amirlerin ceza verme yetkileri saklıdır. Gerekli denetimi yukarıdaki esaslara uygun olarak yaparlar.

Makbuz karşılığında tahsil edilen para cezaları mahallin en büyük mal memurluklarına yatırılır. Mal memurluklarınca tahsil edilen cezalar Çevre Kirliliğini Önleme Fonu’na Vakıflar Bankası Ankara Şubesi nezdindeki hesabına bekletilmeksizin aktarılır.